Temat: Wymóg złożenia odpowiedniej liczby odpisów skargi kasacyjnej

Postępowanie cywilne 02/2020
ius.focus - istota orzecznictwa 
Treść wiadomości wyświetla się niepoprawnie? Zobacz wersję online
C.H.Beck ius. focus
Postępowanie cywilne
02/2020
Drukuj

Szanowni Państwo,

eksperci kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy komentują kluczowe orzecznictwo z zakresu postępowania cywilnego.

Wymóg złożenia odpowiedniej liczby odpisów skargi kasacyjnej
1. Skarga kasacyjna powinna czynić zadość również wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a zatem także spełniać wymogi przewidziane w art. 128 § 1 KPC, nakładającym na stronę obowiązek przedłożenia wraz z pismem jego odpisów w liczbie uczestniczących w sprawie podmiotów.
2. Złożenie zbyt małej liczby odpisów skargi kasacyjnej nie pozwala nadać skardze dalszego biegu.
3. Oryginał skargi jest składany w aktach głównych, a w aktach SN odpis skargi (a nie jej oryginał), co wynika wprost z art. 3984 § 3 KPC.

Postanowienie SN z 10.10.2019 r., V CZ 57/19

W przedmiotowej sprawie o zapłatę SA odrzucił postanowieniem skargę kasacyjną powódki od wyroku tego sądu wobec nieusunięcia w terminie wszystkich wskazanych w zarządzeniu braków formalnych skargi w postaci nieprzedłożenia dwóch odpisów skargi.

Powódka wniosła zażalenie na wyżej wymienione postanowienie, domagając się jego uchylenia i zarzucając naruszenie art. 3984 § 3 KPC.

Sąd Najwyższy nie podzielił argumentacji powódki i oddalił zażalenie.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia SN wskazał, iż na gruncie niniejszej sprawy należało odwołać się do art. 128 § 1 KPC oraz art. 3984 § 3 KPC. Skarga kasacyjna powinna bowiem spełniać zarówno wymogi przewidziane dla pisma procesowego, jak również dodatkowe, właściwe dla skargi kasacyjnej (por. m.in. postanowienia SN z 4.1.2007 r., V CZ 110/06, Legalis; z 4.7.2013 r., I CZ 67/13, Legalis; z 16.9.2015 r., III CZ 41/15, Legalis; z 14.3.2017 r., II CZ 167/16, Legalis oraz z 6.2.2018 r., IV CZ 111/17, Legalis).

Artykuł 128 § 1 KPC wskazuje na konieczność dołączenia do pisma procesowego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie podmiotom, jak również – jeśli w sądzie nie złożono załączników w oryginale – po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Natomiast zgodnie z art. 3984 § 3 KPC skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna ponadto zawierać oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Do skargi kasacyjnej należy również dołączyć dwa jej odpisy: jeden z przeznaczeniem do akt SN oraz drugi dla Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł on skargę.

Przenosząc swe rozważania na grunt rozstrzyganej sprawy SN wskazał, że obowiązkiem skarżącej było nie tylko złożenie dwóch dodatkowych odpisów skargi kasacyjnej dla SN i Prokuratora Generalnego (art. 3984 § 3 KPC), ale również dołączenie odpisu skargi dla strony przeciwnej (art. 128 § 1 KPC). Łącznie winny zostać zatem złożone trzy odpisy skargi kasacyjnej.
Tymczasem pełnomocnik powódki złożył początkowo tylko jeden odpis skargi, a następnie w odpowiedzi na wezwanie SA usunął jedynie część braków formalnych przedkładając ponownie tylko jeden odpis skargi.

Złożenie przez pełnomocnika powódki dwóch, zamiast trzech odpisów skargi kasacyjnej, nie pozwala nadać skardze dalszego biegu, co w ocenie SN czyni orzeczenie SA prawidłowym.

Komentarz

W uzasadnieniu omawianego orzeczenia SN wskazuje na należyte odczytywanie przepisów dotyczących wymogów formalnych w zakresie prawidłowej liczby odpisów skargi kasacyjnej, która warunkuje możliwość nadania skardze kasacyjnej dalszego biegu. W

adw. Krzysztof Szczecina
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
 
Zobacz także:
Status dokumentu z podpisem uznanym przez notariusza za własnoręczny
Czytaj więcej »
Konsekwencje braku wskazania w skardze zakresu zaskarżenia orzeczenia sądu II instancji
Czytaj więcej »
>> Biblioteka ius.focus <<
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Kontakt z Działem Obsługi Klienta
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
NIP: 522-010-50-28
KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy,
Wydz. XII Gospodarczy
Właściciel: dr Hans Dieter Beck
Kapitał Spółki: 88 000 zł
Wiadomość została wygenerowana automatycznie. W celu kontaktu, prosimy o korzystanie z adresu: legalis@beck.pl. Powyższe treści stanowią część usługi „ius.focus” świadczonej drogą elektroniczną w Systemie Informacji Prawnej Legalis dostępnej dla użytkowników modułów Premium. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień, klikając zrezygnuj z powiadomień ius.focus lub edytując swoje preferencje.